menu

0,00

košík
dílna a stavba dům a zahrada
Kontakt

info@marolex.cz

+420 558 272 006

+420 737 363 306

Oldřichovice 164
739 61 Třinec

facebook ikona
Najpredávanejšie
Úvod >> Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje

Turpil s.r.o.
Oldřichovice 164
739 61 Třinec
Ič:07751931
Dič:CZ07751931

Obchodné podmienky - klienti

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.marolex.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovatež) a kupujúceho (zákazník).

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu http://www.marolex.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je doručovacia adresa uvedená kupujúcim na objednávkovom formulári.
Vyplnením objednávkového formulára internetového obchodu http://www.marolex.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje budú použité len pre vyriešenie obchodného prípadu a nebudú postúpené tretím osobám.


Reklamácia

Prípadné reklamácie budú riešené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu http://www.marolex.sk a právnym poriadkom platným v ČR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu popisu položiek, fotiek a ostatných popisov tovaru z dôvodu úprav položiek samotného výrobcu.
Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateža podža podmienok reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: neodborným použitím zariadenia, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo užívaním tovaru v rozpore s návodom na použitie.

Miestom uplatnenia reklamácie je adresa Turpil s.r.o., Oldřichovice 164, 739 61 Třinec, Česká republika.

V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte na e-mail:  info@marolex.sk alebo na tel.: (+420) 605 101 196

Ako uplatniť reklamáciu
Pri reklamácii je nutné predložiť: Kópiu nákupného dokladu (faktúru, elektronickú faktúru alebo nákupný doklad), popis závady, reklamovaný tovar, ktorý musí byť zabalený v originálnom obale a nesmie byť mechanicky poškodený.

Doprava reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť na miesto uplatnenia reklamácie na vlastné náklady. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku! V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci dopraví opravený alebo vymenený tovar zákazníkovi späť, na vlastné náklady poštou.

Neoprávnená reklamácia
Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená závada alebo pôjde o závadu nespadajúcu do záruky) môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie, opravu, a pod.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podža odstavca 6 novely občianského zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený a nerozbalený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, na svoje náklady poslať späť v uvedenej lehote (určujúce je dátum odoslania) na adresu našej prevádzky. Po obdržaní vráteného tovaru a jeho kontrole, vráti predávajúci najneskôr do 10-tich dní zákazníkovi späť zodpovedajúcu sumu peňazí  dopredu dohodnutým spôsobom. Neposielajte späť svoj tovar na dobierku, nebude prijatý. Kupujúci nemôže odstúpiť podža odstavca 7 od kúpnej zmluvy:
ak nebude splnená niektorá z vyššie uvedených skutočností.
na dodávku tovaru alebo služieb, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateža.


Práva a povinnosti predávajúceho


Predávajúci má povinnosti vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu (el. adresu) kupujúceho najneskôr do 21 dní od pripísania nákupnej ceny na bankový účet predávajúceho (nákupná cena je stanovená podža podanej objednávky). Pri prevzatí tovaru obdrží kupujúci spolu s  tovarom vždy daňový doklad. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné.
Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databáze  v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaž kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť nákupnú cenu.
Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožné a  nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. Predávajúci má právo na zmenu ceny u prevedenej objednávky, o čom kupujúceho ihneď informuje a ten má možnosť novú cenu prijať alebo od objednávky odstúpiť. V prípad, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, poštovou poukážkou typu A a pod.) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy (odstúpenie je možné podať e-mailom).


Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu (elektronickú adresu), na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od jeho doručenia. Tovar nesmie javiť známky užívania. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.


Záverečné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu http://www.marolex.sk , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázatežne dohodnuté inak.

Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlavne jeho ust. § 409 a násl.

 

Dodacie podmienky – ODBERATELIA – obchodní klienti:

 


Spôsob dodania:

Pozn.: Firma TURPIL si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe dopravy

Platobné podmienky:


Ceny:

Pozn.: Firma TURPIL si vyhradzuje právo zmeny cien

Zžavy/Rabaty:

Servis a reklamácie:

Objednávky:


U objednávky požadujeme: